Home Posts tagged ความเสมอภาคทางการศึกษา
KNOWLEDGE

6 ปัจจัยสร้างสรรค์การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

กสศ. เปิดปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือ Whole School Approach เพื่อพัฒนาโรงเรียน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ  ทดลองนำมาใช้จริงแล้วตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers &
KNOWLEDGE

1 ใน 5 ของเด็ก และเยาวชนไทยทั้งประเทศ ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ทราบหรือไม่ว่า 1 ใน 5 ของเด็ก และเยาวชนไทยทั้งประเทศ กำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอันมีสาเหตุหลักมาจากความยากจน โดยจากจำนวนเด็กเล็ก ถึงเยาวชนวัยแรงงานอายุระหว่าง 0-25 ปี ทั่วประเทศทั้งหมด 20.54 ล้าน มีเด็กถึง 4.32 ล้านคน กำลังเผชิญกับปัญหานี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความเสมอภาค
ART & CULTURE

‘ถัก ปัก ร้อย’ กู้วิกฤตเศรษฐกิจ ลดความรุนแรงในครอบครัว

บางคนอาจคิดว่างานศิลปะ เป็นเพียงงานอดิเรก เป็นเพียงงานที่มีคุณค่าทางจิตใจ ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากได้รับการสนับสนุน และพัฒนาให้ถูกทาง เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และยุคสมัย ศิลปะ ก็สามารถเป็นทางออกให้กับผู้คน ชุมชน และสังคมได้เช่นกัน ซึ่ง ‘สไบมอญ’ เป็นหนึ่งในตัวอย่างคุณูปการของงานศิลปะ วัฒนธรรม ที่ถักร้อยชีวิต เศรษฐกิจ
AROUND THAILAND

กสศ. ระบุ COVID-19 ส่งผลนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มขึ้น

โควิด-19 ส่งผลรุนแรง ครัวเรือนยากจนพิเศษรายได้เฉลี่ยลดลงเหลือ 36 บาทต่อวันและพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐมากขึ้น กสศ. เดินหน้าช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษปี 63 เพิ่มเป็น 1 ล้านคน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แถลงรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดย สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
KNOWLEDGE

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องเริ่มต้นที่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

กสศ. ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาตนเองแบบองค์รวมได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอีกด้วย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวระหว่างการประชุม
SOCIAL RESPONSIBILITY

แพทย์ห่วงเด็กขาดสารอาหารกระทบพัฒนาการระยะยาว พร้อมช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

ประสานกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือยั่งยืน พร้อมจับมือภาคเอกชนชั้นนำเปิดตัวแคมเปญ “มื้อนี้พี่เลี้ยง” ช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษให้ทันสถานการณ์  พร้อมสำรวจปัญหาอีกกว่า 500  โรงเรียนที่มีนักเรียนยากจน-ยากจนพิเศษ 100% เพื่อช่วยเหลือต่อไป รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า
SOCIAL RESPONSIBILITY

สพฐ.จับมือ กสศ. ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม เด็กพิการ-ด้อยโอกาสทุกประเภท

ชูบทบาทเขตพื้นที่ช่วยติดตามไม่ให้มีเด็กตกหล่น  พร้อมลดภาระงานครูด้วยการบูรณาการปฏิทินและระบบสารสนเทศให้ครูเยี่ยมบ้านและคัดกรองความยากจนได้พร้อมกันในระบบเดียว กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน “CCT MONITOR” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
KNOWLEDGE

พิษโควิด-19 ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ นร.ยากจนพิเศษพุ่งล้านคน

กสศ. พบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 63 มีจำนวนนักเรียนที่สมัครคัดกรองกว่า 1.8 ล้านคน หรือเพิ่ม 17.5% คาดถูกซ้ำเติมจากพิษโควิด-19 รศ.ดร.ชัยยุทธ  ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของนักเรียน  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   กล่าวว่า
KNOWLEDGE

นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หนุนเด็กด้อยโอกาส เรียนต่อสายอาชีพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

กสศ. ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จับมือ 66 สถาบันการศึกษาบ่มเพาะนักศึกษาทุนเกือบห้าพันคน ค้นหาเด็กเรียนดีแต่ยากจนให้ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า
TECH

เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล

ในโลกยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบูรณาการ จัดระเบียบ และนำ “ข้อมูล” มาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ รวมไปถึงด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวระบบ “iSEE 2.0 นวัตกรรมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”