KNOWLEDGE

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องเริ่มต้นที่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

กสศ. ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาตนเองแบบองค์รวมได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอีกด้วย

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวระหว่างการประชุม “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program : TSQP) ว่า โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองจะทำให้การศึกษาของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับมหภาค ทั้งในแง่ของคุณภาพ และการลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาในระดับประเทศด้วย ดังที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศไทยว่า หากจะดึงให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น ต้องดึงเด็กที่เรียนหนังสือไม่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอยู่ 20% กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้ ซึ่งจะช่วยดึงความถดถอยของเศรษฐกิจกลับมาได้ถึง 3% โดยสิ่งที่ กสศ.ทำอยู่คือเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน และการดึงไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กสศ. ได้คัดเลือกโรงเรียนขนาดกลางเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 700 แห่ง หรือคิดเป็น 10% ของโรงเรียนทั้งประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการ ก่อนที่ในอนาคตจะขยายโครงการไปสู่การสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนที่เหลือจนครบทั้ง 100%” นายสุภกร กล่าว

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพตนเอง และเกิดผลสำเร็จด้านการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาโรงเรียนในชนบทที่มีนักเรียนด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่ครู ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย โดยการหนุนเสริมให้โรงเรียนสร้าง (Growth Mindset) ให้เกิดกับโรงเรียน ครู นักเรียนและเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้สึกว่าอยากพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เชื่อในตนเองมากกว่าเชื่อทฤษฎี และพึ่งตนเองมากกว่าพึ่งผู้อื่น 

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ. กล่าวว่า ปีการศึกษา 2562 กสศ. ได้สนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง 290 แห่ง เกิดการพัฒนาคุณภาพตนเอง และเกิดผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ทั้งในแง่การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการบริหารจัดการ โดยในปี 2563 กสศ. จะดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางเพิ่มอีก 443 แห่ง มีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. และ สช. ร่วมด้วย และมีภาคีเครือข่ายใหม่ร่วมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีก 6 เครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบร่วมกัน

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ.

Related Posts

Send this to a friend