POLITICS

“อนุทิน” เผย งบวัคซีนโควิด-19 จัดสรรจากเงินกู้-งบกลาง ย้ำไม่ทอดทิ้งบุคลากร สธ.

จากกรณีที่พรรคฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณปี 2565 ที่ไม่ได้บรรจุเรื่องของการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ล่าสุด 31 พฤษภาคม 2564 ที่อาคารรัฐสภา(สัปปายะสภา) ถนนเกียกกาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในระเด็นนี้ว่า ได้รับการชี้แจงว่างบดังกล่าวจะอยู่ในส่วนของงบเงินกู้ ที่ยังใช้ไม่หมด และหากมีความต้องการเพิ่มเติม สามารถใช้งบกลางได้อีก ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเดิม

เมื่อถามถึงเรื่องเบี้ยเลี้ยงแก่บุคลกรด้านการสาธารณสุข นายอนุทิน กล่าวว่า บุคลากรทุกท่านทำงานทุ่มเทเสียสละ รัฐบาลไม่ลืมในเรื่องนี้ มีการผลักดันงบประมาณขึ้นมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. แล้ว บุคลากรทางการแพท์ เป็นผู้เสียสละทั้งหมอ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ ส่วนงานต่างๆ อสม. ทางรัฐบาล ต้องให้ความสำคัญ เป็นนโยบายจากฝ่ายบริหาร

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณีที่ท้องถิ่น จะเข้าไปดำเนินการจัดหาวัคงซีน ว่า ให้เป็นการพิจารณาจาก ศบค. เพราะกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของ ศบค. ซึ่งที่ผ่านมา หากทางกระทรวงฯ มีข้อสงสัย ก็ต้องทวงถาม ศบค.อีกครั้งหนึ่ง ให้ ศบค.ยืนยัน จึงจะเดินหน้าปฏิบัติงานต่อไปได้ ขณะที่พื้นที่ กทม.ให้เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ส่วน กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่สนับสนุน

สำหรับกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานอย่างสุดกำลังความสามารถ เพราะมีทั้งจัดศูนย์บริการวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ และทั่วประเทศ ไปจนถึงการตั้งโรงพยาบาลสนาม ในส่วนของการให้บริการวัคซีน ก็เร่งจัดหาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่า นับตั้งแต่การให้บริการวัคซีนเข็มแรก ประเทศไทยมีจำนวนผู้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

Related Posts

Send this to a friend