POLITICS

ครม.อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 65

ครม.อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 65 คาดการณ์หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 จะอยู่ที่ร้อยละ 62.69

วันนี้ (28 ก.ย. 64) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ว่า ครม.อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งประกอบด้วย 1.แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 1,344,783.84 ล้านบาท 2.แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม 1,505,369.64 ล้านบาท และ 3.แผนการชำระหนี้ วงเงินรวม 339,291.87 ล้านบาท

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นกรอบในการกู้เงินสำหรับรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน ประกอบด้วย

1.การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

2.การกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.การกู้เงินภายใต้แผนงานตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

4.การกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า เป็นต้น

5.การกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ

6.การกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

การคาดการณ์หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ 62.69 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 70 ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะกรอบใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า การลงทุนในแผนงานโครงการต่างๆ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย

Related Posts

Send this to a friend