ENVIRONMENT

ครม.เห็นชอบ ยกเลิกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้

ครม.เห็นชอบ ยกเลิกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ หลังกรมอุทยานฯ ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเลิกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ในภาคใต้ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 ที่อนุมัติให้จำแนกพื้นที่แหล่งปูนซีเมนต์เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในเขตภาคใต้ โดยกำหนดพื้นที่ศักยภาพแหล่งหินปูน 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สตูล จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พังงา โดยได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง “การให้สิทธิทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ในภาคใต้” พร้อมเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมลงทุนยื่นขอสิทธิทำเหมืองแร่ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม คือ บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด(มหาชน)

ต่อมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า จะดำเนินการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ครอบคลุมพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่บริษัทเอกชน ได้ยื่นคำขอประทานบัตรและจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ไว้

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงมีหนังสือถึงกรมอุทยานฯ ขอให้พิจารณากันเขตพื้นที่คำขอประทานบัตร และพื้นที่ที่บริษัทจะตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ออกจากพื้นที่ที่เตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมที่มีสัญญาผูกพันไว้กับภาคเอกชน แต่กรมอุทยานฯ แจ้งว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ขณะที่ราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรก และองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ต่างก็คัดค้านการขอประทานบัตร

Related Posts

Send this to a friend