POLITICS

ครม. เห็นชอบ ‘เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4’ ขยาย 1.5 ล้านสิทธิ สิ้นสุดตุลาคมนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะมนตรีวันนี้ (21 มิ.ย. 65) ว่า ที่ประชุมอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 โดยขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิมเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนตุลาคม 2565

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้กำชับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เน้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้อมูล ททท. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 65 พบว่า มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้านบาท เป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้านบาท และประชาชนใช้จ่ายรวมประมาณ 5,850.05 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ยังคงเหลือประมาณ 5,500 ล้านบาท

จากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชน ทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบิน จากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการฯ

Related Posts

Send this to a friend