POLITICS

‘พล.อ.ประวิตร’ เร่งบังคับใช้กฎหมายไซเบอร์รับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคาม-โจมตีทางข้อมูล

วันนี้ (4 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการพิจารณาเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การบังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพ และความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของ กมช. โดยพร้อมที่จะผลักดันการดำเนินงานของ สกมช.

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นการผลักดันความคืบหน้าในการขับเคลื่อนกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศอีกก้าวหนึ่ง จากห้วงที่ผ่านมาได้รับรายงานเรื่องการโจมตีด้านไซเบอร์ในหลาย ๆ หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นประเด็นระดับโลกที่ทุกประเทศกำลังเร่งหาแนวทางแก้ไข สกมช. แม้เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เลขาธิการ กมช. และเจ้าหน้าที่ในการทำงานเข้าช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เผชิญเหตุได้ทันเวลา รวมถึงเร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันภัยทางไซเบอร์ ให้แก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศดำเนินการให้เป็นไปตามที่นโยบายและแผน และกฎหมายลูกภายใต้พระราชบัญญัติกำหนด และฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานกรรมการ กกม. และ กบส. ช่วยกำกับการดำเนินงานของ กกม. กบส. และ สกมช.ให้เป็นไปตามทิศทางที่ กมช. ได้กำหนดไว้ต่อไป

พล.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการการประชุม กล่าวเพิ่มเติมถึงการประชุมในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ในห้วงเดือนก.ค.- ก.ย. 64 และการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งสิ้น 34 เหตุการณ์ และที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบนโยบาย และกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคาม มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. …. 2) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ….

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อข้อมูลของหน่วยงาน โดยเน้นการบูรณาการการทำงานและงบประมาณด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Related Posts

Send this to a friend