HEALTH

‘รอยัล ฟิลิปส์’ เผย ต้องสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

รอยัล ฟิลิปส์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) โดย ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพระดับโลก เผยถึง ผลสำรวจ “Healthy Living in Asia” ซึ่งจัดทำร่วมกับบริษัทวิจัยชั้นนำอย่าง Kantar Profiles Network สำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 4,000 คน ในประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เพื่อสำรวจถึงช่องว่างระหว่างการตรวจวัดผลสุขภาพกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาค ในขณะที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นจากช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด–19 ทั้งนี้ ยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อมูล ซึ่งเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อนำไปสู่การยกระดับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในปี 2023

ในส่วนผลสำรวจพบว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลักดันให้เกิดความสนใจในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างมาก โดยเกือบหนึ่งในสาม (ร้อยละ 30) ของผู้ตอบแบบสำรวจในภูมิภาคได้มีการใช้อุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลมากกว่าตอนก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับในประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะมีการตรวจวัดด้านสุขภาพอย่างน้อยเดือนละครั้ง เกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ (ร้อยละ 47) สุขภาพช่องปากและฟัน (ร้อยละ 36) ตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับ (ร้อยละ 45) และคุณค่าทางโภชนาการ (ร้อยละ 42)

อีกทั้งถึงแม้ว่าเทรนด์การตรวจวัดสุขภาพจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แต่กว่าร้อยละ 16 ชี้ว่าประชาชนบางกลุ่มไม่เคยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจวัดผลสุขภาพ และร้อยละ 9 ไม่เคยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในขณะที่ร้อยละ 40 กลุ่มประชาชนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพบ้าง แต่ยังรู้สึกว่าสามารถปรับพฤติกรรมที่ดีกว่านี้ได้

จากการสำรวจพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพของคนไทยพบว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น เห็นได้ชัดจากกว่าร้อยละ 40 ของกลุ่ม Young Millennials ที่มีช่วงอายุ 26 – 30 ปี มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลมากกว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ร้อยละ 70 ของกลุ่ม Gen X และ Baby Boomers ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม Baby Boomers ช่วงอายุ 56 – 65 ปี มีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สำหรับมุมมองของคนไทยต่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ร้อยละ 74 ของกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยระบุว่า ประชาชนบางกลุ่มพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ หากสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลได้ แบ่งเป็น ร้อยละ 86 ของกลุ่ม Gen X ร้อยละ 85 ของกลุ่ม Baby Boomers และร้อยละ 73 ของกลุ่ม Millennials

อย่างไรก็อาจมีเพียงส่วนน้อยของกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย ที่เปิดเผยข้อมูลการตรวจวัดสุขภาพแบบดิจิทัลกับแพทย์และผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากปัจจัยด้านความกังวลถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (ร้อยละ 41) และปัจจัยด้านขาดความรู้ในการแชร์ข้อมูลการตรวจวัดด้านสุขภาพ (ร้อยละ 24) โดยกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยร้อยละ 23 ดังกล่าว ไม่รู้ถึงวิธีการแชร์ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพส่วนบุคคลให้กับแพทย์ และร้อยละ 11 กล่าวว่าขาดการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับประชาชนบางกลุ่มในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน คนไทยจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพที่ดีในระยะยาว และการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่อาจมีอยู่ก่อนแล้ว การตรวจวัดสุขภาพถือเป็นก้าวแรกของการดูแลสุขภาพ แต่เพื่อให้เห็นผลอย่างแท้จริง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพ ความรู้ คือปัจจัยสำคัญในการนำข้อมูลจากการตรวจวัดด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ระบบเฮลท์แคร์ในภูมิภาคจะต้องมีกรอบการทำงานและโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อบุคลากรทางการแพทย์กับข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้คน”

นาย เมียร์ เคียร์ Business Leader กลุ่มธุรกิจ Personal Health ฟิลิปส์ เอเชีย-แปซิฟิค กล่าวว่า “ในปี 2023 เป็นต้นไป การสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีการนำข้อมูลด้านสุขภาพไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุก จำเป็นต้องทำมากกว่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคลากรทางแพทย์กับข้อมูลด้านสุขภาพ ฟิลิปส์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อผู้บริโภคกับเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่สามารถให้คำแนะนำจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมแปรงสีฟันไฟฟ้า ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้ เพื่อให้คำแนะนำและการแปรงฟันแบบเฉพาะบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มการแปรงของผู้ใช้งานได้โดยตรง”

Related Posts

Send this to a friend