BUSINESS

สยามคูโบต้า จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการ “คูโบต้า กล้า ท้า ปลูก”

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการ “คูโบต้า กล้า ท้า ปลูก” การแข่งขันพัฒนาแปลงเพาะปลูกข้าว โดยใช้นวัตกรรมปฏิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar) สร้างแรงบันดาลใจให้กับ Young Smart Farmer ภายใต้คอนเซปท์ กล้าเปลี่ยนมาใช้ KAS Crop Calendar ท้าทายความผันแปรของปัจจัยทางธรรมชาติ ปลูกได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า การเกษตรในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สยามคูโบต้าได้พัฒนานวัตกรรมการเกษตร KUBOTA Agri Solutions (KAS) การจัดการเกษตรกรรมครบวงจร ด้วยการใช้เทคนิคการเพาะปลูกผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมด้วยเครื่องมือ KAS Crop Calendar ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการแบบ Real Time แม่นยำและมีแบบแผน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีเกษตรกรเข้าใช้งานแล้วกว่า 2,000 ราย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อนภาคการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการ Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีกว่า 20,800 รายทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนา Young Smart Farmer ต้องเริ่มที่การพัฒนาความคิด รู้เป้าหมายของตน รู้ความเหมาะสมของพื้นที่และพืชที่ปลูก เพื่อดำเนินการวางแผนการเพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้การผลิตที่มีความแม่นยำ ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และได้คุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการการตลาด ต้องทำงานเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพราะเครือข่ายจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับการเกษตรในยุคต่อไป

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องอยู่เกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ประกอบไปด้วย

1.เกษตรกรในโครงการ Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรกรทั่วไป อายุระหว่าง 17 – 45 ปี (ประกวดรายบุคคล)

2.พื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมประกวดตั้งแต่ 1-5 ไร่

3.ต้องใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้าในการเพาะปลูกทุกขั้นตอน (กรณีที่ไม่มีเครื่องจักรฯ สามารถทำได้โดยจ้างเครื่องจักรฯ ของคูโบต้าในพื้นที่ หรือใช้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าจาก บริษัท เกษตรอินโน จำกัด

4.ใช้วิธีการปลูกด้วยวิธีดำนาหรือหยอดเมล็ดเท่านั้น โดยไม่จำกัดสายพันธุ์

5.ระยะเวลาการเข้าร่วมประกวด ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

6.สามารถใช้สมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกตามปฏิทินปลูกข้าว KAS Crop Calendar

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมบินศึกษาดูงาน Smart Farming ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับรางวัลบินศึกษาดูงาน Smart Farming ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง จำนวน 4 รางวัล
ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตร โครงการ “คูโบต้า กล้า ท้า ปลูก” โดย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยจะประกาศผลผู้ชนะในเดือนธันวาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 และติดตามการประกาศวันคัดเลือกรอบ 30 คน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ได้ทาง Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร และ Siam Kubota หรือทาง Line @kubotacropcontest

Related Posts

Send this to a friend