ECONOMY

สำนักงานสถิติฯ เผย ปชช.อยากให้รัฐควบคุมราคาสินค้า-ลดค่าน้ำค่าไฟ เป็นของขวัญปีใหม่

วันนี้ (12 ธ.ค. 65) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ถึงความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2566 ต่อของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล

โดยสำรวจและสอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 6,970 ราย ระหว่างวันที่ 17-31 ต.ค. 65 พบว่า มาตรการ/โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมากที่สุด คือ โครงการคนละครึ่ง (ร้อยละ 75.8) , โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 69.9) , มาตรการลดค่าไฟฟ้า (ร้อยละ 59.2) , โครงการเราชนะ (ร้อยละ 25.1) และ โครงการ ม.33 เรารักกัน (ร้อยละ 14.8)

ส่วนความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 42.1 (แบ่งเป็น พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 7.7 และพึงพอใจมาก ร้อยละ 34.4) และพึงพอใจระดับปานกลางอยู่ที่ ร้อยละ 41 ขณะที่พึงพอใจในระดับน้อย-น้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 14.7 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 2.2

นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้เกษียณอายุ นักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงาน มีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น

ส่วนความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ผลสำรวจพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด ที่ร้อยละ 35.4 แบ่งเป็นเชื่อมั่นมากที่สุด ร้อยละ 5.8 และเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 29.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 40.8

ขณะที่ผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อเป็นขวัญปีใหม่ในปี 2566 มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 91.1) , ลดค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา (ร้อยละ 67) , แก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น ราคาพืชตกต่ำ จัดหาตลาดรองรับผลผลิต และราคาปุ๋ยแพง (ร้อยละ 30) , แก้ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 23.4) และ เพิ่มมาตรการ/สวัสดิการ/เงินช่วยเหลือเยียวยา เช่น โครงการคนละครึ่ง เพิ่มเงินผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา/ผู้พิการ

“จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ยืนยันได้ว่านโยบายของรัฐบาล โดนใจประชาชน ทั้งโครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการลดค่าไฟฟ้า โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ซึ่งสถิติตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้วางแผน กำหนดนโยบาย และมาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทปัจจัยภายในประเทศและนอกประเทศที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป”ายอนุชา กล่าว

Related Posts

Send this to a friend