KNOWLEDGE

MTCO เปิดตัวแพลตฟอร์ม สนับสนุนการฝึกงานด้านการท่องเที่ยว

สำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office ) หรือ MTCO เปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุน การฝึกงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงาน ให้กับคนหนุ่มสาวที่กำลังศึกษาหลักสูตร การศึกษาด้านการท่องเที่ยว และสำหรับผู้ที่มีความต้องการทำงาน ในภาคบริการการท่องเที่ยว แต่ยังขาดทักษะหรือต้องการฝึกอบรมเพื่อเสริมประสบการณ์ทำงาน

โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ประกอบธุรกิจ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน (มณฑลยูนานและกว่างซี) ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ที่กำลังเปิดรับสมัครหรือวางแผน ที่จะรับสมัครแรงงาน เพื่อเข้าสู่การทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยว สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับสมัครนักศึกษา หรือบุคลากรฝึกงานบนเว็บไซต์ MTCO โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทักษะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเผชิญ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพ การบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวมของอุตสาหกรรม รวมถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในอนาคต โดยภาคการท่องเที่ยวทั่วทั้งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของประเทศโดยรวม (Gross Domestic Product หรือ GDP) ประมาณ 16% (จากข้อมูลของ ResearchGate.net)

สุวิมล ธนสารกิจ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กล่าวว่า “เราต้องการสร้างแรงงานที่มีทักษะ ด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม ไม่ใช่แค่ในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติด้วย ให้มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพงานบริการ และประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นสำนักงานความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO) จึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน (มณฑลยูนานและกว่างซี) ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ที่กำลังเปิดรับสมัครหรือวางแผน ที่จะรับสมัครแรงงาน เพื่อเข้าสู่การทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยว สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับสมัครนักศึกษา หรือบุคลากรฝึกงานบนเว็บไซต์ MTCO โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”

โครงการนี้มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานจริง ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับแรงงาน ผ่านการทำงาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ในการเข้าสู่การทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน ระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวกับนักศึกษา และบุคคลที่เพิ่งจบการศึกษาที่สนใจ

Related Posts

Send this to a friend