KNOWLEDGE

ศธ.ยืนยันเปิดเทอม 14 มิถุนายน ให้เลือกรูปแบบการสอนที่ปลอดภัย

เสมา1 ยืนยัน เปิดเรียนตามกำหนดการเดิม 14 มิ.ย. นี้ พร้อมย้ำให้ รร. เลือกรูปแบบการสอนมากกว่า 1 รูปแบบ เพื่อความปลอดภัยครู และนักเรียน ไม่บังคับว่าต้องใช้รูปแบบจัดการเรียนในสถานที่ของ รร.เท่านั้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่ 14 มิ.ย. 64 โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามแนวทางที่กระทรวงฯ ได้เคยประกาศไป ได้แก่ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND

ทั้งนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสำคัญ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และหากสถานศึกษาใดต้องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE หรือเป็นการเรียนที่โรงเรียน จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวังในพื้นที่นั้นๆ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง เน้นย้ำอีกว่า อยากให้สังคมเข้าใจตรงกันว่าการเปิดเทอมไม่ได้มีเพียงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ON-SITE) เท่านั้น แต่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะถือเป็นการนับชั่วโมงการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดให้มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนมากกว่า 1 รูปแบบได้ ทั้งนี้ การเปิดเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องตัดสินใจให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่ เพราะความเสี่ยงในการแพร่ระบาดฯ ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หากพื้นที่ไหนสามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ก็ไม่ควรจำกัดสิทธิ์หรือลดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก แต่ถ้าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง หากต้องจัดการเรียนการสอนขึ้น จะต้องมีการเลือกรูปแบบที่มีความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่างสูงสุด

Related Posts