KNOWLEDGE

กองทุนสื่อเปิดเวทีรับฟังความเห็นครบ4ภาค พร้อมเปิดร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนปี 64

นักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 ภาคเหนือ ณ.ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า หลังจากเดินสายรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภาคแล้ว ได้รับทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น มายกร่าง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อมากำหนด กรอบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรทุนปี 64 ต่อไป โดยสัปดาห์แรกของปี 2564 สำนักงานกองทุนจะแถลงข่าวชี้แจงเปิดรับข้อเสนอภาพรวมแนวทางการจัดสรรทุนด้วย

ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณเปิดรับทั่วไปไว้ 90 ล้านบาท ตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้

กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้าน
กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้าน
กลุ่มคนพิการ,ด้อยโอกาส 20 ล้าน
กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้าน

ประเภทยุทธศาสตร์ 180 ล้าน ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ประเภทความร่วมมือ 30 ล้าน

‘ทั้งนี้จะนำเสนอร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่ออนุกรรมการบริหารและกรรมการกองทุนฯในวันที่ 22 และ 24 ธค.63 ตามลำดับหากได้รับความเห็นชอบ ก็จะดำเนินการประกาศให้มีการยื่นขอทุนได้ทันทีหลังปีใหม่’

นายธนกร กล่าวว่า การเดินสายรับฟังความคิดเห็น ถือว่าได้ประโยชน์มาก เพราะเป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในอีกรูปแบบ โดยไม่จำเป็นว่าผู้ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นจะต้องได้รับทุนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นจิตวิญญาณในการเรียนรู้ เพื่อเปิดพื้นที่ที่มีคุณค่า ในการที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมร่วมกันด้วย

Related Posts

Send this to a friend