ENVIRONMENT

ชวนคนรุ่นใหม่ปลูกป่าเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม CP for Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลกอีกครั้งกับการเรียนรู้การปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า รักษ์โลก ภายใต้แนวคิด No One is too small to make a change ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ โดยมี นายนเรศ สวัสดิกุลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำทีมศิลปินสายรักษ์โลก นนท์ ธนนท์ ไอซ์ ธมลวรรณ และเบสท์ ทิฏฐินันท์ เดินทางไปพร้อมกับแฟนเพจ CP for Sustainability สายกรีนที่ส่งรูปต้นไม้ที่ปลูกที่บ้าน พร้อมเทคนิคการดูแลต้นไม้ในสไตล์ของตัวเองเข้ามาทางเพจ ร่วมด้วยลูกค้า True you ผู้โชคดีจากการแลก True Point และพนักงานซีพีเอฟ รวมทั้งหมด 50 คน ร่วมเดินทางแบบ Low Carbon ด้วยรถไฟไทย เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชมธรรมชาติผ่านทางรถไฟลอยน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ และคณะทำงานปลูกป่าฯ ให้การต้อนรับ ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆ ตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเครือฯ เติบโตโดยมีรากฐานมาจากการยึดมั่นในค่านิยม “สามประโยชน์” คือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนและบริษัท ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนของธุรกิจและโลกใบนี้

เครือฯ จึงจัดกิจกรรม CP for Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลก โดยการศึกษาเรียนรู้กระบวนการปลูกป่าที่ยั่งยืน ผ่านการฟื้นฟูป่าในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปลูกป่าแบบพิถีพิถัน การปลูกแบบเสริมป่า และการปลูกป่าเชิงนิเวศ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในแนวทางฟื้นฟูป่า ตั้งแต่การเพาะกล้าไม้ การดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโต คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า เป็นการช่วยกันฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับคนรุ่นใหม่ สู่การบอกต่อในสังคมวงกว้าง เกิดการลงมือทำเพื่อโลกใบนี้ที่ดีขึ้น

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดิน น้ำ ป่า คงอยู่ ซึ่งโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการที่บริษัท ร่วมกับกรมป่าไม้ และชุมชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยระยะที่หนึ่ง (ปี 2559-2563) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศได้ 5,971 ไร่ พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อโครงการในระยะที่สอง ( ปี 2564-2568) มุ่งสู่การมีส่วนร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ ที่สำคัญ บริษัทฯส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและหวงแหนธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ขยายผลสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนเขาพระยาเดินธง ประกอบด้วย โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน รวมทั้งมอบเงินกองทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend