ENVIRONMENT

พล.อ.ประวิตร อนุมัติแผนกำจัดน้ำเสียบึงมักกะสัน

พล.อ.ประวิตร อนุมัติ “แผนกำจัดน้ำเสียบึงมักกะสัน” และ “สถานีสูบน้ำเมืองต้นแบบปัตตานี”

วันนี้ (10 มิ.ย. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่1/2565 ได้รับทราบผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 6 ด้าน (ช่วงปี 61-ปัจจุบัน) ได้แก่

1) ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน ได้ 4,675แห่ง (85%) และสามารถขยายเขตการจ่ายน้ำได้ 570 แห่ง(22%)

2) ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต สามารถเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 22.05 ล้าน ลบ.ม.(79%) แหล่งน้ำชุมชน 0.91 ล้าน ลบ.ม.( 91%)

3) ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มีระบบป้องกันชุมชนเมือง 14 แห่ง (32%) มีเขื่อนป้องกันตลิ่ง 188 แห่ง (35%)

4) ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มีการก่อสร้างระบบบำบัดใหม่ 12 แห่ง (12%) และ มีการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ 1,673 แห่ง (19%)

5) ด้านการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 156,070 ไร่ (21%)

6) ด้านการบริหารจัดการ โดยมีการจัดทำปรับปรุง กฎหมาย องค์กรด้านการจัดการน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 22 ฉบับ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสีย บึงมักกะสัน แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและจัดการน้ำเสีย จากถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง และบึงมักกะสันไปจนถึงสนามบินดอนเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ 81.53 ตร.กม. มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4ปี (ปี67-70)

ส่วนการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญซึ่ง มี 41 โครงการขนาดใหญ่ (เกิน 1,000 ล้านบาท) และ 2โครงการสำคัญที่ผ่านความเห็นชอบจาก กนช.แล้ว และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรอง อีก 3โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่1 , โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี และ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม

ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการสถานีสูบน้ำดิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน จ.ปัตตานี ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองจิก , อ.แม่ลาน , อ.โคกโพธิ์ และ อ.เมืองปัตตานี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 30 ตำบล มีน้ำประปารองรับประชากรมากถึง 240,000 คน

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค และยังกำชับ สทนช. และทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงาน โดยเฉพาะน้ำประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำชุมชน ต้องให้ประชาชนมีน้ำใช้ทุกครัวเรือนอย่างเพียงพอ

Related Posts

Send this to a friend