AROUND THAILAND

กรมชลฯ แจงโครงการเพิ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพล คุ้มค่า รองรับการใช้น้ำในอนาคต

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม–อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และค่าสูบน้ำเพื่อใช้ทำนาของโครงการดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า นั้น

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ชี้แจงกรณีนี้ว่า กรมชลประทาน ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างไว้ 4 ปี เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงได้กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างไว้ 7 ปี ส่วนกรณีโครงการดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่านั้น กรมชลประทาน ขอเรียนว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น และความต้องการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคประชาชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริการที่มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้กรมชลประทานต้องวางแผนสำรองน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้งเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ การใช้น้ำเข้าช่วยผลักดันน้ำเค็ม เป็นต้น ดังนั้นการดำเนินโครงการฯ นี้จึงมีความคุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งที่เพิ่มขึ้น และรองรับการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย

อย่างไรก็ตาม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลได้มากขึ้น สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและในภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ซึ่งกรมชลประทานได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศต่าง ๆ ไว้แล้วตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

Related Posts

Send this to a friend