POLITICS

‘Pig Board’ เร่งแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ สวนทางต้นทุน คนเลี้ยงหมูขาดทุนต่อเนื่อง

‘Pig Board’ เร่งแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ สวนทางต้นทุน หลังพบว่ากลุ่มคนเลี้ยงหมูต้องขาดทุนต่อเนื่องกิโลกรัมละ 20 บาท จากมาตรการปิดเมือง

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) มีมติรับข้อเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ โครงการฟื้นฟูเยียวยา และปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อยทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน โดยมอบให้กรมปศุสัตว์ พิจารณาจัดทำรายละเอียดและความเป็นไปได้ ในการดำเนินโครงการ เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎเกณฑ์และกฎหมายด้านการเงินการคลัง และให้นำกลับมาเสนอภายใน 45 วัน

สำหรับมาตรการเร่งด่วน คือ การเร่งควบคุมโรคในสุกร และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคในสุกร มาตรการระยะปานกลาง คือ เร่งรัดกรมปศุสัตว์เพิ่มศักยภาพการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคที่ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสุกรเข้าสู่ระบบ precision agriculture รวมถึงการวิจัยวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ โดยสถาบันการศึกษาร่วมกับกรมปศุสัตว์ 

ส่วนมาตรการระยะยาว เสนอให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อย และสนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือกลุ่มเกษตรกร ตั้งโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในประเทศและจำหน่ายในกลุ่มอาเซียน

ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้เสนอ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ประกอบด้วย 1.นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกร 2.นายสุระ พาขุนทด ผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 3.นายประพจน์ โชคพิชิตชัย เป็นผู้แทนผู้ค้า และ 4.นายธนกฤต หนังสือ เป็นผู้แทนผู้ประกอบการ

สถานการณ์ราคาหมูหน้าฟาร์มที่ปรับตัวลดลง มีปัจจัยหลักมาจากการระบาดของโควิด-19 จนรัฐต้องออกมาตรการปิดเมือง ส่งผลให้การบริโภคเนื้อหมูลดลง แม้ภาครัฐจะคาดการณ์ว่าราคาหมูจะปรับตัวดีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ แต่สถานการณ์ขณะนี้ พบว่า ราคาจำหน่ายหมูลดลงอย่างมาก เหลือเพียงกิโลกรัมละ 60 บาท สวนทางกับต้นทุนที่สูงการเลี้ยงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 88 บาท ซึ่งถือว่าสูงกว่าต้นทุนที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ไว้ ที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท จากราคาอาหารสัตว์ในประเทศที่แพงขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนกิโลกรัมละ 20 บาท

Related Posts

Send this to a friend