AROUND THAILAND

ขสมก. ขอ 15 วัน แก้ปัญหารถโดยสารขาดระยะ

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว ประชาชนต้องรอรถโดยสารประจำทางนานหลายชั่วโมง ในช่วงเวลา 20.00 น. จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ว่า ปัจจุบัน ขสมก. มีรถโดยสารประจำการจำนวน 2,885 คัน ลดลงจากเดิมกว่า 200 คัน เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่ารถโดยสาร แต่ ขสมก.ไม่สามารถนำรถออกวิ่งให้บริการได้ทั้งหมด เพราะต้องสำรองรถโดยสาร 5% เผื่อสำหรับกรณีฉุกเฉิน ทำให้ ขสมก. มีรถโดยสารออกวิ่งในแต่ละวันเพียง 95% หรือวันละประมาณ 2,700 คัน นอกจากนี้ ขสมก. ยังขาดอัตรากำลังพนักงานประจำรถอีกกว่า 700 คน ส่งผลให้ ขสมก. มีอัตรากำลังพนักงานและจำนวนรถโดยสาร ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาหลัง 20.00 น. ยังคงมีรถโดยสารของ ขสมก. วิ่งให้บริการ ซึ่ง ขสมก.ไม่ได้มีการปรับลดเที่ยววิ่งจากสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงแต่อย่างใด แต่เนื่องจากในบางเส้นทางอยู่ระหว่างปรับปรุงการจัดเดินรถ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อาทิ ความถี่ในการปล่อยรถ จำนวนเที่ยววิ่ง จำนวนรถโดยสาร และจำนวนพนักงานประจำรถ ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงต้องขออภัยประชาชนผู้ใช้บริการในความไม่สะดวก

ทั้งนี้ ขสมก. จะเร่งปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด คาดว่าใช้เวลาประมาณ 15 วัน โดย ขสมก. ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน QR Code สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ ติชมการให้บริการของ ขสมก.โดยจะนำสติกเกอร์ QR Code ไปติดไว้บริเวณหลังเบาะที่นั่งบนรถทุกที่นั่ง และบริเวณต่าง ๆ ภายในรถโดยสารประจำทาง เพื่อรับฟังความเห็น
ของประชาชน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงบริการ ขสมก. ให้ดียิ่งขึ้น

Related Posts

Send this to a friend