POLITICS

คมนาคมเปิดโครงการนำร่อง สถานี 5G อัจฉริยะพัฒนาเพื่อคนไทย

‘ศักดิ์สยาม’ นำ ‘ประวิตร’ เปิดโครงการนำร่องในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยด้านการส่งเสริมสถานีอัจฉริยะ 5G (5G Smart Station) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยด้านการส่งเสริมสถานีอัจฉริยะ 5G (5G Smart Station) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงานความสำเร็จในการดำเนินการยกระดับการให้บริการสถานีรถไฟอัจฉริยะ 5G ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) สำนักงาน กสทช. นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการนำร่องในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย ด้านการส่งเสริมสถานีอัจฉริยะ 5G (5G Smart Station) ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้ริเริ่มขึ้นนั้น มีความก้าวหน้าในการพัฒนาจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้ โดยต้องขอขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นความสำคัญและได้อนุมัติงบประมาณสำหรับใช้ดำเนินโครงการฯ นี้ รวมถึงพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันพัฒนาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้เป็น 5G Smart Station ถือว่าเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี 5G เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นพัฒนาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลก ครอบคลุมทุกบริการ “ระบบราง” เชื่อมต่อทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยมีความโดดเด่นด้านการออกแบบให้เป็นสถานี “อารยสถาปัตย์” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามหลัก Universal Design เน้นการให้บริการประชาชนในการเดินทางไปยังทุกจุดหมายด้วยความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G ที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้ตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 5G ได้อย่างเท่าเทียม และสามารถช่วยเหลือนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มีระบบ 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย รวมถึงโซลูชัน 5G ต่าง ๆ ที่พัฒนาร่วมกับ ทรู ซึ่งพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

  • หุ่นยนต์ต้อนรับ ให้บริการช่วยเหลือผู้โดยสาร ทั้งบริการข้อมูลการเดินทาง นำทางในสถานี แนะนำและเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในสถานี
  • รถเข็นอัจฉริยะ มีระบบ Automation ให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ สามารถเคลื่อนที่ส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายอัตโนมัติ ควบคุมง่ายด้วยระบบสัมผัสผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้สิ่งของต่าง ๆ และหยุดเมื่อถึงระยะที่ใกล้เกินกำหนด พร้อมปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันที
  • ระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดได้ทั่วทั้งสถานี และในอนาคตจะเชื่อมต่อ ไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ

กระทรวงคมนาคมจะยังคงพัฒนาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยในด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

Related Posts

Send this to a friend