POLITICS

พล.อ.ประวิตร ควง พล.อ.วิชญ์ ย่องเงียบเชียงราย ติดตามการจัดการน้ำ

พล.อ.ประวิตร ควง พล.อ.วิชญ์ ย่องเงียบเชียงราย ฟังความเห็นชาวบ้าน “โครงการเวียงหนองหล่ม-หนองมโนราห์”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงราย ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม และโครงการขุดลอกหนองมโนราห์

พล.อ.ประวิตร เข้ารับฟังบรรยายสรุปโครงการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ให้การต้อนรับ และสรุปรายงาน จากนั้นรับฟังภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของประเทศและภาคเหนือ จาก สทนช. และการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำเวียงหนองหล่ม และพื้นที่บริเวณโดยรอบ จาก ผอ.สทนช.ภาค1 และผอ.โครงการชลประทานเชียงราย

สำหรับเวียงหนองหล่ม เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 14,000 ไร่ เป็นพื้นที่รับน้ำฝน 187 ตร.กม. มีน้ำท่าเฉลี่ย 72 ล้าน ลบ.ม./ปี ปัจจุบันมีความจุเก็บกัก 8 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ 20 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรองรับการอุปโภคบริโภค 10,008 ครัวเรือน

ส่วนหนองมโนราห์ เป็นแหล่งน้ำสภาพปิด รับน้ำจากน้ำฝนเป็นหลัก มีพื้นที่ 139 ไร่ เดิมกักเก็บน้ำได้ไม่เกิน 300,000 ลบ.ม. และได้รับการสนับสนุนงบกลาง ปี64 เมื่อครั้ง พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ 23 ธ.ค. 63 เพื่อพัฒนาเพิ่มการกักเก็บ ต้ังเป้าไม่เกิน 400,000 ลบ.ม. หากดำเนินการเสร็จสิ้น จะสามารถใช้ประโยชน์ อย่างเพียงพอ ครอบคลุม 8หมู่บ้าน 5,457 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร กว่า 500ไร่

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ สทนช. เร่งจัดทำและศึกษาแผนแม่บทพัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมกำชับจังหวัด กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปฏิบัติตามแผนงานให้เสร็จทันเวลา เพื่อแก้ปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย

Related Posts

Send this to a friend