POLITICS

‘ชลน่าน’ เปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบ วัดพระบาทน้ำพุ ดูแลพระสงฆ์อาพาธ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย

วันนี้ (19 เม.ย. 67) ที่วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เป็นประธานเปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 “วัดพระบาทน้ำพุ” จ.ลพบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรการรับรอง สถานชีวาภิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนาและเกียรติบัตรขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการแด่พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรสูงอายุและพระสงฆ์มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เจ็บป่วยในระยะท้ายเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงขับเคลื่อนนโยบาย 1 เขตสุขภาพ 1 สถานชีวาภิบาล ให้การดูแลพระสงฆ์อาพาธ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะท้าย ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย ใจ ปัญญา และสุขภาพทางสังคม โดยมีพระคิลานุปัฏฐาก และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการอบรม ร่วมดูแล ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยการดูแลแบบประคับประคอง จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนและภาครัฐ

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า จังหวัดลพบุรีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีประชากรสูงอายุ 21.10% เป็นผู้ติดเตียง 1,051 คน และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2,670 คน ในจำนวนนี้เข้าสู่ระบบดูแลแบบประคับประคอง 1,921 คน ได้พัฒนาต่อยอดวัดพระบาทน้ำพุให้เป็นสถานชีวาภิบาลต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 4 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะประคับประคองมายาวนาน 31 ปี

ทั้งนี้ อาคารวลัยลักษณ์ซึ่งเดิมเป็นสถานรักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้ปรับปรุงเป็นสถานพักฟื้นให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวม 32 เตียง ประกอบด้วย 3 ห้องใหญ่ คือ ห้องหญิง 10 เตียง ห้องชาย 10 เตียง พระสงฆ์ 10 เตียง และ 2 ห้องเล็ก คือ ห้อง End of life 2 เตียง ภายใต้การขับเคลื่อนแบบบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Related Posts

Send this to a friend