POLITICS

พล.อ.ประวิตรไฟเขียวกรอบเวลาขอใบอนุญาต ประมงพาณิชย์ปี 65-66 แก้ไขประมงผิดกฎหมาย

พล.อ.ประวิตร ไฟเขียวกรอบเวลาขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปี 65-66 แก้ไขผลกระทบทำประมงผิดกฎหมาย – คุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

วันนี้ (14 ม.ค. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามความคืบหน้าคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมง IUU (ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING) ครั้งที่ 5 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการดำเนินการของไทย ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 63 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 และได้จัดส่งให้สหภาพยุโรปไปเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 แล้ว

นอกจากนี้ยังรับทราบแนวทางการเตรียมมาตรการป้องกันไม่ให้สินค้ากลุ่มต้องห้าม ส่งออกไปยังสหรัฐ โดยมีแนวทางควบคุมคือ 1.ควบคุมต้นทางสินค้าสัตว์น้ำ 2.ควบคุมโรงงานผู้ผลิต 3.ควบคุมการส่งออก และ 4.ควบคุมหลังการส่งออก โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งตรวจทวนสอบความถูกต้อง หลังการส่งออก

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม แนวทาง หลักเกณฑ์ การยื่นขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 – 2566 แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570 และการขอรับจัดสรรงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างไรก็ตาม ในเรื่องการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการประมง อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนในการคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า

Related Posts

Send this to a friend