POLITICS

นายกฯ ลงนามตั้ง 21 กรรมการแก้หวยแพง ‘อนุชา’ นั่งหัวโต๊ะ รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีและ ครม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล” โดยมีเนื้อหาว่า

ตามที่กลุ่มมวลชนต่างๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 11 (6)แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534 แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 21 คน มีรายละเอียดดังนี้

1.นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

2.นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

3.อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ

4.ปลัดสำนักนายกฯเป็นกรรมการ

5.ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ

6.ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ

7.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ

8.ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ

9.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ

10.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ

11.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ

12.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ

13.เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ

14.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการ

15.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ

16.ผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ

17.รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ เลขานุการ

18.ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและ เลขานุการ

19.รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและผู้ช่ววเลขานุการ

20.ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และรายงานการดำเนินการปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงาน และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2547หรือตามระเบียบของทางราชการแล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9 /2565 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีตนเองเป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้ ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหาการเสนอขาย หรือ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เกินราคา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจง ข้อเท็จจริง และ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายอนุชา ระบุว่า จะยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวในขณะนี้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จะประสานหารือเป็นการภายในอย่างต่อเนื่องไปก่อน และ จะนัดประชุมให้เร็วที่สุด เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ยอมรับต้องทำการบ้านหนัก ศึกษารายละเอียดรอบด้าน หวังแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

Related Posts

Send this to a friend