POLITICS

ไพบูลย์ ไม่ห่วงหากพรรคก้าวไกลยื่นญัตติด่วนเพื่อชี้ว่าแปรญัตติผิดข้อบังคับ

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. … แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญในวันนี้ว่าเป็นนัดสุดท้ายในส่วนการพิจารณาแบบรายมาตราได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งวันนี้ในที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาลงมติในประเด็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลยังคงติดใจว่ากรรมาธิการได้แปรญัตติเกินกว่าหลักการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 83 และมาตรา 91 ซึ่งหลังจากการลงมติดังกล่าวแล้วในที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาร่างรายงานรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมโดยภาพรวมอีกครั้งและหากที่ประชุมเห็นชอบก็จะนำเสนอรายงานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์นิติตะวัน ได้กล่าวถึง กรณีที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นญัตติด่วนถึงนายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาว่าคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้แปรญัตติขัดต่อหลักการว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 151 ซึ่งพรรคก้าวไกลอาจจะเห็นว่าข้อบังคับการประชุมข้อที่ 124 ที่กำหนดให้การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการ แห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น ต้องชี้แจงว่ามาตรา 124 วรรคสาม ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถแปรญัตติมาตราเพิ่มขึ้นใหม่ได้แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการ

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทุกครั้งที่ผ่านมาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงข้อบังคับการประชุมมาตรา 124 อย่างเคร่งครัด ดังนั้นหากพรรคก้าวไกลยังคงติดใจและต้องการให้ที่ประชุมรัฐสภาร่วมพิจารณาตัดสินใจนั้นตนเชื่อว่าหากสมาชิกรัฐสภาได้อ่านข้อบังคับการประชุมข้อที่ 124 วรรคสาม อย่างละเอียดก็จะเห็นว่าไม่มีปัญหาทุกอย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งก็เป็นการดีหากพรรคก้าวไกลยื่นญัตติด่วนดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และให้ได้ข้อยุติในที่สุด ขณะเดียวกันการยื่นญัตติด่วนของพรรคก้าวไกล มองว่าจะไม่ส่งผลให้การพิจารณาแก้ไขได้จำนวนต้องสะดุดลง โดยกรรมาธิการทุกคนต่างทำตามข้อบังคับการประชุมจึงไม่มีความกังวล เป็นห่วงเพียงผู้เสนอจากพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่จะเสนอในที่ประชุมรัฐสภาว่าท่านจะอธิบายในที่ประชุมอย่างไรเนื่องจากทำให้การได้ทำตามข้อบังคับการประชุม 124 วรรคสามอยู่แล้ว มาตรา 124 เขียนไว้ชัดเจนขนาดนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทางฝ่ายวุฒิสภาท่านได้อ่านกฎหมายเป็นประจำอยู่แล้ว ดังนั้นในส่วนของวุฒิสภาจึงไม่มีการทักท้วงในประเด็นดังกล่าว

Related Posts

Send this to a friend