POLITICS

ครม.เห็นชอบร่าง กม. 3 ฉบับ กำหนดแนวทางเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรา-ภาษี-อากรแสตมป์

วันนี้ (10 ม.ค. 66) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎหมาย 3 ฉบับ เพื่อให้มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดการพัฒนาของผู้ผลิตสุราขนาดเล็ก และสุราพื้นบ้าน ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วว่าร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ จะสามารถดูแลทั้งในด้านการสนับสนุนการพัฒนา ของผู้ประกอบการ การรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมกับสามารถควบคุมการผลิต ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกเป็น พระราชบัญญัติฉบับใหม่ต่างหากแต่อย่างใด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า “สำหรับร่างกฎหมายฉบับที่ 1.คือ ร่างกฎกระทรวงหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียม การอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ….. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียม การอนุญาตที่มีการจัดเก็บจริง สำหรับการอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า (กำหนดใหม่ เดิมไม่มี) และการอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า รวมถึงกำหนดค่าธรรมเนียม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานผลิตสุรา(กำหนดใหม่ เดิมไม่มี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ ฉบับละ 360 บาท ส่วนใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นฉบับละ 1,500 บาท

2.ใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า กรณีใบอนุญาตผลิตสุราแช่ แยกเป็น 1.สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก (เพิ่มใหม่) ซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน โดยเครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้า และคนน้อยกว่า 7 คน ใบอนุญาตฉบับละ 1,800 บาท 2.สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิต จากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง(เพิ่มใหม่) ซึ่งใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่น้อยกว่า 50 แรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คน แต่น้อยกว่า 50 คน หรือกรณีที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน ซึ่งเครื่องจักรมีกำลังตั้งแต่ 5 แรงม้าแต่น้อยกว่า 50 แรงม้า และคนงานมีจำนวนตั้งแต่ 7 คนแต่น้อยกว่า 50 คน ค่าใบอนุญาตฉบับละ 3,600 บาท 3.สุราแช่ชนิดเบียร์และสุราแช่ชนิดอื่นนอกหนือจาก 1)และ2) ฉบับละ 60,000 บาท

ส่วนใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า กรณีผลิตสุรากลั่น 1.สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก(เกณฑ์พิจารณาขนาดโรงงานเดียวกับโรงงานขนาดเล็กสุราแช่) ใบอนุญาตฉบับละ 7,500 บาท 2.สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง(เกณฑ์พิจารณาขนาดโรงงานเดียวกับโรงงานขนาดกลางสุราแช่) ใบอนุญาตฉบับละ 15,000 บาท 3.สุรากลั่นทุกชนิดนอกเหนือจากที่กล่าวมาใน 1.และ 2.ใบอนุญาตฉบับละ 60,000 บาทนอกจากนี้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต ที่มีการจัดเก็บสำหรับกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานผลิตสุรา ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตครั้งละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ

ส่วนร่างกฎหมายฉบับที่ 2 ได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนด พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่….) พ.ศ….. มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่2.พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดอัตราภาษี สำหรับสินค้าสุราแช่ที่ผลิตโดยไม่ใช่การค้า ได้แก่ เบียร์ ไวน์ และสปาร์คกิ้งไวน์ ที่ทำจากองุ่น สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่น หรือไวน์องุ่น และสุราแช่ชนิดอื่นๆ และสำหรับสินค้าสุรากลั่น ที่ผลิตโดยมิใช่เพื่อการค้า ได้แก่ สุราขาวและสุรากลั่นชนิดอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ตามร่างกฎกระทรวงฯ ได้กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับการผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยในส่วนของอัตรา ตามมูลค่านั้นให้คิดที่ร้อยละ 0 สำหรับการผลิตสุราทุกประเภท แต่สำหรับอัตราตามปริมาณนั้น ให้คิดในอัตราเท่ากับสินค้าสุราชนิดเดียวกัน ที่ผลิตเพื่อการค้าตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และสามารถกำกับ ดูแลและจัดเก็บภาษีสินค้าสุราได้ครอบคลุมทั้งสุรา เพื่อการค้าและสุราที่ไม่ใช่การค้า สะท้อนหลักการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพสำหรับสินค้า ที่ให้โทษต่อสุขภาพของประชาชน โดยภาษีที่เกิดขึ้นจะเป็นการเพิ่มต้นทุนด้านการผลิตสุรา ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการการลดแรงจูงใจ ในการผลิตและบริโภค

สำหรับอัตราภาษีตามปริมาณ สำหรับสุราแช่ แยกเป็น 1.สุราแช่ชนิดเบียร์ อัตราภาษีต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หน่วยละ 430 บาท 2.สุราแช่ชนิดไวน์และสปาร์คกลิ้งไวน์ ที่ทำจากองุ่น อัตราภาษีต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หน่วยละ 1,500 บาท 3.สุราแช่ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น แยกเป็นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี ขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร อัตราภาษีต่อปริมาณ 1 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หน่วยละ 150 บาท และชนิดอื่นๆต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หน่วยละ 900 บาท และ 4.สุราแช่ชนิดอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 1-3 อัตราภาษี ต่อปริมาณ 1 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หน่วยละ 150 บาท

ส่วนอัตราภาษีตามปริมาณ สำหรับสุรากลั่น แยกเป็น 1.สุรากลั่นชนิดสุราขาว อัตราภาษีต่อปริมาณ 1 ลิตแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หน่วยละ 155 บาท และ 2.สุรากลั่นชนิดอื่นๆ อัตราภาษีต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หน่วยละ 255 บาท

ขณะที่ร่างกฎหมายฉบับที่ 3 ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิด และลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดง การเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ….. โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีการปรับถ้อยคำ เกี่ยวกับกำหนดลักษณะและรูปแบบแสตมป์สุรา สำหรับสุราแช่และสุรากลั่น ให้สอดคล้องกับถ้อยคำในกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 จากเดิมที่ใช้คำว่า “แสตมป์สุราสำหรับสุราแช่หรือสุรากลั่นที่ผลิตในชุมชน” เปลี่ยนเป็น “แสตมป์สุราสำหรับสุราแช่หรือสุรากลั่น ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก ที่ใช้เครื่องจักร…. และโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักร….” ส่วนลักษณะและรูปแบบของแสตมป์ ยังคงใช้ตามเดิม คือ ทำด้วยกระดาษสีขาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1.5×12.5 เซนติเมตร พื้นของดวงแสตมป์พิมพ์ลวดลายป้องกันการปลอมแปลง ด้วยหมึกสีน้ำตาลเข้มและน้ำตาลอ่อน และมีข้อความ “EXCISE DEPARTMENT” พิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำตาล กระจายอยู่ทั่วบริเวณดวงแสตมป์ด้านซ้ายและด้านขวาของดวงแสตมป์

Related Posts

Send this to a friend