POLITICS

รัฐ ยอมตามข้อเสนอ ตั้ง คกก.ศึกษากำแพงกันคลื่นต้องทำ EIA

รัฐ ยอมตามข้อเสนอ ตั้ง คกก.ศึกษากำแพงกันคลื่นต้องทำ EIA ด้าน Beach for life ให้เวลา 3 ชั่วโมง ขอดูรายละเอียด และคำสั่งแต่งตั้ง

วันนี้ (8 ธ.ค.65) เวลา 13.00 น. นายอภิศักดิ์ ทัศนี ผู้ประสานงาน Beach for life เปิดผลการประชุมร่วมกับ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า การประชุมในวันนี้มีผู้แทนเป็นผู้ตรวจจากกระทรวงมหาดไทย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิศวกรชำนาญการจากกรมเจ้าท่า ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือพร้อมยืนยันว่า โครงการกำแพงกันคลื่นไม่มีปัญหา ซึ่ง Beach for life ชี้ให้เห็นว่า โครงการกำแพงกันคลื่นจากหน่วยงานรัฐสร้างผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะโครงการของกรมโยธาฯ ที่ระบาดหนัก ทำให้ชายหาดหายไป

ท้ายที่สุดหน่วยงานต่าง ๆ รับหลักการและดำเนินการตาม 3 ข้อเรียกร้อง ได้แก่ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีให้อำนาจกรมโยธาฯ รับผิดชอบโครงการกำแพงกันคลื่น กำแพงกันคลื่นต้องทำ EIA และฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากกำแพงกันคลื่น ด้วยกลไกคณะกรรมการศึกษา มีสัดส่วนจากภาคประชาชน นักวิชาการจากภาคประชาชน 3 คน นักวิชาการจากหน่วยงานรัฐ 3 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเลขานุการ กำหนดกรอบเวลาการทำงานไม่เกิน 90 หรือ 120 วัน ก่อนเสนอผลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

หากวันนี้มีการลงนามคำสั่งดังกล่าวภายใน 3 ชั่วโมงเราจะยุติการชุมนุม แต่หากไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เราจะยกระดับการชุมนุม

“ขอเรียกร้องไปยังผู้มีอำนาจทุกกระทรวง ทบวง กรมพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้รับหลักการนี้โดยเร็ว หากไม่เป็นไปตาม 3 ข้อเรียกร้อง บิดพริ้ว สิ่งที่ต้องรับผิดชอบคือ มวลชนจำนวนมหาศาลที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกำแพงกันคลื่น ผู้รักชายหาดจะมาปักหลักที่นี่ให้เยอะกว่าเดิม”

Related Posts

Send this to a friend