HEALTH

11 เม.ย. นี้ กรมควบคุมโรคอนุญาตขายบุหรี่ที่มีภาพคำเตือนแบบใหม่เท่านั้น

วันนี้ (15 มี.ค.65) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) พร้อมทีมนิติกร ลงพื้นที่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ , เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ และตำรวจท้องที่ลงพื้นที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กับร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกบุหรี่ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จากการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย พบร้านค้าหลายแห่งลักลอบขายบุหรี่ที่ไม่มีภาพคำเตือนพิษภัย รวมทั้งมีการขายบุหรี่ที่มีซองไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังพบการตั้งโชว์ซองบุหรี่ และแผ่นป้ายโฆษณาบุหรี่อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ได้ตรวจยึดของกลาง รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดตามมาตรา 38 วรรค 2 ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท และมาตรา 31 (1) ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมีการฝ่าฝืนหรือจนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง

กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งเตือนไปยังตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกที่ขายบุหรี่ทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป บุหรี่ที่จะขายได้ต้องมีซอง/หีบห่อที่จัดพิมพ์รูปภาพข้อความคำเตือนพิษภัยบุหรี่แบบใหม่แล้วเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทซิกาแรต พ.ศ. 2564 หากผู้ใดฝ่าฝืนขายบุหรี่ซองรูปแบบเก่า จะมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทร. 0 2590 3852

Related Posts

Send this to a friend