SOCIAL RESPONSIBILITY

มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครทุนสำหรับนักเรียนประพฤติดี

มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ให้ความสำคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะเยาวชนที่มีปัญหาความยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์จนทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิฯ จึงได้มีโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการศึกษษต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช. ให้จบระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน ได้แก่

  • เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.
  • ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก
  • มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

สามารถสมัครโดยดาวน์โหลดเอกสาร และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงทพฯ 10400

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

ทุนของมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้คืนทุนแต่อย่างใด เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังใจสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร และระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องรักษาผลการเรียนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 2.50 อย่างต่อเนื่อง หากต่ำกว่านั้นถือว่าหมดสิทธิรับทุนต่อ และขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้ทุนกรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทั้งนี้โรงเรียนต้องนำส่งรายงานผลการศึกษา ผลการทำกิจกรรม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาให้มูลนิธิฯ ทราบ

Related Posts