ART & CULTURE

สหรัฐอเมริการ่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม วัดไชยวัฒนาราม

สหรัฐอเมริกาเดินหน้าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ณ วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา หนึ่งในโครงการที่เกิดจากความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย และสหรัฐอเมริกาที่ยาวนานกว่าทศวรรษ ต้นแบบการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

นายไมเคิล ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมพิธีเปิดงานบูรณะระยะใหม่ในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

สถานทูตสหรัฐฯ ได้สนับสนุนการบูรณะวัดไชยวัฒนารามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural Preservation หรือ AFCP) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อผลักดันวัดไชยวัฒนารามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ระดับโลก ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ศึกษา

ระหว่างการเดินชมโครงการ เอกอัครราชทูตดีซอมบรี กล่าวว่า สหรัฐฯ จะเดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้นับเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การอนุรักษ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ อบรมบุคลากรเพื่องานอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในอนาคต

เอกอัครราชทูตดีซอมบรี กล่าวว่า การสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทยในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยเป็นการแสดงถึงความเคารพที่เรามีต่อประชาชนชาวไทย และเจตนารมณ์ที่จะปกป้องจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทย ทั้งนี้ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์โบราณสถาน รวมถึงจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาแลกเปลี่ยนสำหรับบุคลากรของกรมศิลปากรอย่างต่อเนื่อง โครงการดังกล่าวนับเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างกับโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ในไทย และเป็นต้นแบบของความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในภูมิภาค สหรัฐฯ จะร่วมมือกับไทยอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังสืบไป

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเอกอัครราชทูตดีซอมบรี

การบูรณะวัดไชยวัฒนารามเริ่มต้นขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 สร้างความเสียหายแก่บริเวณวัดและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของวัด ในปีถัดมา โครงการ AFCP ได้สนับสนุนทุนบูรณะ และเริ่มดำเนินงานอย่างจริงจัง จนถึงปัจจุบัน มีการดำเนินการเสริมโครงสร้างโดยรอบวัดให้แข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย และรับตำแหน่งเข้าประจำการในประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2563

เอกอัครราชทูตดีซอมบรีเป็นหนึ่งในผู้บริหารสำนักงานกฎหมาย Sullivan and Cromwell ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2562 โดยดำเนินงานด้านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในทวีปเอเชีย เอกอัครราชทูตดีซอมบรีมีประสบการณ์กว่ายี่สิบปีทางด้านการดำเนินการทางกฎหมายและการเจรจาต่อรองให้แก่ลูกความสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ในโครงการการลงทุนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชีย จากบทบาทดังกล่าว ท่านจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ทางการเมือง กฎหมาย และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียและอินโด-แปซิฟิก

เอกอัครราชทูตดีซอมบรีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณและปริญญาโทในสาขาเอเชียตะวันออกศึกษาจาก Stanford University รวมทั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ (Juris Doctor) จาก Harvard University ปัจจุบันสมรสและมีบุตรทั้งหมดสี่คน

Related Posts

Send this to a friend