SOCIAL RESPONSIBILITY

มูลนิธิไทยคม มอบเงินสนับสนุน 30 ล้านบาทให้ รร.ดรุณสิกขาลัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

มูลนิธิไทยคม มอบเงินสนับสนุน มูลค่า 30,000,000 บาท เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้คงความเป็นผู้นําในการใช้หลักสูตร Constructionism ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและคนไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่

วันนี้ (18 ก.พ. 65) น.ส.แพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยมีนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อํานวยการใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นผู้รับมอบ

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วย จุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยตาม เจตนารมณ์ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม ซึ่งได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และการเตรียมความพร้อมคนไทยในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้สนับสนุน โรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้มีการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism เพื่อให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการ เรียนรู้ ได้ลองคิด และลงมือทําด้วยตัวเอง สนับสนุนให้เยาวชนไทยคิดได้ ทําเป็น เพราะเราเชื่อว่า ทักษะ เหล่านี้มีความสําคัญที่จะทําให้เราเผชิญหน้ากับทุกความท้าทาย และจะให้เยาวชนไทยมีทั้งความตื่นตัว ตื่นรู้ มีมุมมองที่แปลกใหม่ และมีความสนใจที่หลากหลายสอดรับกับการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ด้านนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อํานวยการใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย กล่าวว่า ทางโรงเรียนดรุณสิกขาลัยได้พัฒนาวิธีการเรียน การสอนแนวใหม่มาโดยตลอด โดยเน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง และมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และได้สร้างคนคุณภาพสู่สังคม ก้าวสู่เวทีโลก อีกทั้งยังกล่าวขอบคุณมูลนิธิไทยคมเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มาโดยตลอดทั้งอาคารเรียน และปัจจัยส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนด้านต่างๆของโรงเรียนมายาวนาน กว่า 20 ปี

Related Posts

Send this to a friend