PUBLIC HEALTH

กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ติวเข้ม อสม. ให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย แบบบูรณาการในเขตสุขภาพที่ 5 ด้วยเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตสุขภาพที่ 5 ทั้งหมด จำนวนกว่า 240 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง และให้ อสม.ที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ให้คำแนะนำ ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการต่อไป

พร้อมกันนี้ นายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร และนักวิชาการ จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้ความรู้กับ อสม. จำนวน 4 รุ่น เมื่อวันที่ 15-17 และ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นายแพทย์พิเชฐ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง การคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินงานคือการอบรม ให้ความรู้การใช้ชุดตรวจกับ อสม. เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ให้สามารถตัดคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร เชื้อโรค เบื้องต้น ในชุมชนได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังเตือนภัย กับประชาชนในชุมชน สำหรับในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง (HPV Self-Sampling) จึงได้อบรมให้ความรู้ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และ อสม.ทุกภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง

เนื่องจากมะเร็งปากมดลูก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี การตรวจคัดกรองในระยะเริ่มแรกจึงสำคัญ ที่จะนำไปสู่การรักษาได้รวดเร็ว จากข้อมูลในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พบว่าในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 มีอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ด้วยวิธี HPV DNA test ร้อยละ 47.11 ดังนั้นเพื่อให้หญิงไทยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ได้รับบริการครอบคลุมทั่วถึง เท่าเทียม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ จัดทำโครงการ “การพัฒนารูปแบบ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย แบบบูรณาการระดับเขตสุขภาพที่ 5 ด้วยเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ขึ้น

โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ อสม.ในพื้นที่ เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง และในเดือนธันวาคมนี้จะเริ่มเก็บตัวอย่างในหญิงไทยกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ให้คำแนะนำ ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง สำหรับให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการต่อไป

Related Posts

Send this to a friend