KNOWLEDGE

กิจกรรม Workshop การทำงานสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม

วานนี้ (19 ก.พ. 67) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสำนักข่าว The Reporters และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรม Workshop (ฝึกปฏิบัติ) การทำงานสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม เพื่อ ให้ความรู้ และให้ฝึกปฏิบัติในการคิดงานสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม และนำเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ในสังคม ภายใต้โครงการอบรม “We Are The Reporters: สื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม” ต่อเนื่องจากการอบรม และเสวนา โดยมีนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สื่อมวลชน นักกฎหมาย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หลังจากได้รับการให้ความรู้เบื้องต้นโดย ภาสกร จำลองราช สำนักข่าวชายขอบ และ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย สำนักข่าว The Reporters ผู้เข้าร่วมการ Workshop ได้แบ่งกลุ่มคิด และสร้างสรรค์งานสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายหัวข้อ อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อ fake news และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 การส่งเสริม Soft Power การต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน การควบคุม และการครอบครองอาวุธปืน

Related Posts

Send this to a friend