ENVIRONMENT

กทม. เตือนวันที่ 18-20 ม.ค. ฝุ่นละออง PM 2.5 สะสมสูงขึ้น

ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้มงวดมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความรุนแรงสถานการณ์

วันนี้ (18 ม.ค. 65) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 18-20 ม.ค. ฝุ่นละออง PM2.5 จะสะสมมากขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากสภาพอากาศปิดและลมนิ่ง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่นละอองได้ประสานขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ยกระดับเข้มงวดดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2 เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน อาทิ เข้มงวดการตั้งจุดตรวจจับรถควันดำทุกประเภท บริเวณถนนสายหลักและสายรองทั้งขาเข้า-ขาออกในกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือใช้รถเท่าที่จำเป็น ไม่ขับ…ช่วยดับเครื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ในส่วนของสถานประกอบกิจการได้ดำเนินการควบคุมไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยจากฝุ่นละออง PM2.5 ให้กับประชาชน และออกหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ติดตามข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการพยากรณ์อากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Related Posts

Send this to a friend