ENVIRONMENT

UN ชู ลดมลพิษจากพลาสติกสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)” เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human Environment) เมื่อวันที่ 5 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จุดเริ่มต้นครั้งนั้นได้รับความร่วมมือจาก 113 ประเทศทั่วโลก และมีผู้สังเกตการณ์ 1,500 คน จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นการลงนามข้อตกลงให้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับปีนี้ UN รณรงค์ในแคมเปญลดมลพิษจากพลาสติก #BeatPlasticPollution โดยเน้นย้ำว่า วันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ เป็นเครื่องเตือนใจว่าประชากรโลกได้ให้ความสำคัญกับกับมลพิษจากพลาสติกแล้ว โดยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างก็หาวิธีจัดการกับมลพิษจากพลาสติกกันอย่างต่อเนื่อง และถึงเวลาแล้วที่จะยกระดับการปฏิบัติรวมถึงเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อจัดการกับมลพิษจากพลาสติก

Related Posts

Send this to a friend