ENVIRONMENT

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง สนธิกำลัง ตชด. ตรวจยึดพื้นที่ปลูกฝิ่น 3 แปลง

(7 ม.ค. 65) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 และเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.1431 ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวน 3 แปลง ท้องที่บ้านแม่กลลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

โดยแปลงที่ 1 มีพื้นที่ปลูกฝิ่น 0-1-50 ไร่ แปลงที่ 2 มีพื้นที่ปลูกฝิ่น 0-2-00ไร่ และแปลงที่ 3 มีพื้นที่ปลูกฝิ่น 0-1-00 ไร่ จึงได้ตัดทำลายทิ้งทั้ง 3 แปลง และยังได้ตรวจยึดไม้แปรรูปจำนวน 10 แผ่น ปริมาตร 0.15 ลูกบาศก์เมตร

การดำเนินการครั้งนี้ มาจากนโยบายที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการสกัดกั้นและตัดตอนการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากยังคงพบการลักลอบปลูกต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่อุณหภูมิพอเหมาะแก่การเพาะปลูก โดยพบว่า กลุ่มที่ลอบปลูกจะย้ายพื้นที่ปลูกเพื่อหลบหนีการจับกุมไปเรื่อยๆ จนยากต่อการเข้าถึงเพื่อจับกุมตัว

Related Posts

Send this to a friend