ENVIRONMENT

กรมอุทยานฯ เตรียมเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของ อช.แก่งกระจาน สร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอู

วันนี้ (1 ก.ค. 65) นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์

สืบเนื่องจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มีหนังสือแจ้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการอ่างเก็บน้ำปาละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้ ก่อสร้างไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ.2526 ด้วยการสร้างเขื่อนดินชนิด Zone Type มีพื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ 49 ไร่

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวช้อง และประซาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ.2564 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการกำหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติการขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประซาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ

เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบกับให้การเพิกถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด จึงเปิดการรับฟังความคิดเห็นผ่านว็บไซต์ https://portaldnp.go.th/Content/nationalpark?contentd=28890 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 นี้

Related Posts

Send this to a friend