ART & CULTURE

เจ้าคุณอนิลมาน แจงกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ‘สมเด็จพระวันรัต’

วันนี้ (16 มี.ค. 65) พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวว่า โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ในการพระราชทานน้ำหลวงทรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 17:00 น. วัดบวรนิเวศวิหารจึงมีกำหนดการเคลื่อนศพเจ้าประคุณสมเด็จฯ ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในเวลา 08:30 น. มายังห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

จากนั้น เวลา 09:00 น. กำหนดให้กรรมการมหาเถรสมาคม พระอนุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายน้ำสรงศพ ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ส่วนพระภิกษุสามเณร คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ถวายน้ำสรงศพ หน้าภาพถ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย ถึงเวลา 15:00 น. โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวว่า ตั้งแต่พรุ่งนี้ ทุกวันเวลา 18:00 น. การสวดพระอภิธรรมศพจะอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7 วัน และพระราชทานอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 50 วันและ 100 วัน ตามลำดับ ระหว่างนั้นประชาชนสามารถเข้ามาแสดงความเคารพสรีระและร่วมฟังสวดอภิธรรมได้

“ที่สำคัญดูแลรักษาตัวเองด้วย เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตสอนอยู่ตลอดเวลา เรากำลังเผชิญหน้ากับสงครามโรค โดยเฉพาะโรคจิต เพราะโรคกายหมอและโรงพยาบาลดูแลได้ แต่ต้องหมั่นรักษาจิตของเราไว้ให้ดี เพื่อไม่ให้โรคเบียดเบียนบีฑาร่างกายเรา เราต้องต่อสู้ด้วยกำลังใจเข้มแข็ง” พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าว

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ ว่า ท่านเคยบอกว่าแม้ท่านเองเป็นมะเร็ง แต่ท่านไม่ได้สนใจ ให้เป็นเรื่องทางการแพทย์ เพราะจิตใจของท่านเข้มแข็งพอ ตราบใดที่ร่างกายท่านให้ปฏิบัติศาสนกิจได้ นี่เป็นสิ่งที่เอามาเป็นตัวอย่าง เพื่อรำลึกถึงและถวายความเคารพแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นคำสอนที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติและน้อมนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของเรา ถือเป็นการปฏิบัติบูชา ถวายสักการะสูงสุดแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

Related Posts

Send this to a friend