AROUND THAILAND

กรมชลประทานเดินหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีฯ จ.อุดรธานี บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ

วันนี้ ( 16 มี.ค. 65) ที่จังหวัดอุดรธานี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี หวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านผาสุก ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ทางตอนบนของลุ่มน้ำสาขาลำพันชาด พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไชย ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(โซน C) จึงต้องจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) ตามมติ ครม. ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินปิดกั้นห้วยคุกหมี กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 585 เมตร มีอาคารระบายน้ำล้นเป็นฝายน้ำล้น ยาว 12 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ฝั่งขวา สามารถ เก็บกักน้ำได้ 2.06 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ชลประทานประมาณ 2,174 ไร่

หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตโครงการฯ ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเพาะปลูก อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน และปศุสัตว์ให้กับพื้นที่หมู่ 1 บ้านผาสุก และหมู่ 13 บ้านสุมณฑา จำนวน 831 ครัวเรือน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของท้องถิ่น ซึ่งเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบัน ที่จะช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขรายงานตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) และจะเสนอรายงานเข้ากระบวนการพิจารณารายงานต่อไป การเตรียมความพร้อมจะดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี 2566 คาดเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2567 ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 3 ปี การพิจารณาผลตอบแทนต่อเกษตรกรที่รับผลกระทบ รัฐบาลจะพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend