TECH

ดีอีเอส กำหนดบทบาท บมจ.เอ็นที หนุนนโยบายรัฐ จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง

วันนี้ (16 มี.ค. 65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ.เอ็นที) เกี่ยวกับข้อพิจารณากำหนดขอบเขต หรือบทบาทการเป็นเครื่องมือรัฐของ บมจ.เอ็นที ให้มีความชัดเจนในการเป็นผู้สนับสนุนนโยบายรัฐ

โดยที่ประชุม คนร. มีมติมอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมาย บมจ.เอ็นที ในการมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมทั้งบริการของรัฐเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ครม. ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ลงมติว่า ให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ โดยให้กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปหารือ กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ (กสทช.) ในประเด็นการกำหนดให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) “เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมในการทำภารกิจ ให้ได้แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป”

รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลฯ กำกับ ให้ บมจ.เอ็นที ปรับปรุงแผนธุรกิจ ให้เป็นไปตามคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาฯ และเสนอ คนร. ภายในเดือนเมษายน 2565 ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend