BUSINESS

ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมดูแลโลกและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร 99.9% เป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือนำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ (Upcyclable) หรือย่อยสลายได้ (Compasable) เดินหน้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าหมายลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งตลอดห่วงโซ่ ตอบโจทย์ผู้บริโภควิถีใหม่ สะดวก และปลอดภัย รวมถึงร่วมลดการใช้พลาสติก

นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ในฐานะประธานคณะทำงานบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า “ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตอาหาร ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเลือกใช้พลาสติกคุณภาพ Food Grade ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย”

ทั้งนี้ การบริหารจัดการด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเป้าหมายด้านการจัดการพลาสติกของประเทศไทย โดยภายในปี 2568 ซีพีเอฟมีเป้าหมายลดปริมาณของเสียที่กำจัดโดยการฝังกลบหรือเผาต่อหน่วยงานผลิต 35% เทียบกับปีฐาน 2558 และ 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่นำมาใช้บรรจุอาหาร สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำมาใช้ใหม่ หรือผลิตเป็นสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้ สำหรับกิจการประเทศไทย และกำหนดเป้าหมาย ในปี 2573 สำหรับกิจการต่างประเทศ

Related Posts

Send this to a friend