AROUND THAILAND

กรมชลฯ แจง พร้อมทำตามกฎหมายกรณีก่อสร้างแก้มลิงเกาะพระทอง

กรมชลประทาน ระบุจังหวัดพังงา เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชี้ว่า โครงการก่อสร้างแก้มลิงเกาะพระทองบุกรุกป่าชายเลน พร้อมกันนี้กรมชลประทานจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน ยืนยันพร้อมดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นได้สั่งหยุดการดำเนินโครงการฯไว้ชั่วคราวแล้ว

นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทานกล่าวถึงกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่า โครงการแก้มลิงเกาะพระทองซึ่งก่อสร้างบริเวณตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาบุกรุกที่ป่าชายเลนและป่าสงวน 428 ไร่ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง โดยระบุว่า เบื้องต้นปลัดจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า พื้นที่โครงการไม่น่าจะอยู่ในเขตป่าชายเลน แต่อาจจะทับซ้อนกับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะต้องให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพิกัดและแนวเขตการดำเนินโครงการต่อไป ต่อมาทางจังหวัดทำหนังสือถึงนายอำเภอคุระบุรีแจ้งว่า ได้ประสานไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาซึ่งได้รับคำตอบว่า โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินเนื่องจากเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินโดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร

ทั้งนี้ ทางจังหวัดพังงาจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแก้มลิงเกาะพระทองฯ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพิกัดและแนวเขตการดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ 29897 ว่า มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นอีกหรือไม่

สำหรับโครงการแก้มลิงเกาะพระทอง โครงการฟื้นฟูหนองน้ำทุ่งอุ่นเนื้อ กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ได้ดำเนินการที่ขุดขยายหนองน้ำเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เกาะพระทอง หลังได้รับการร้องขอจากอบต.เกาะพระทอง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูโครงการขุดลอกหนองน้ำทุ่งอุ่นเนื้อ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งทางอำเภอคุระบุรีได้จัดส่งเอกสารหลักฐานโครงการดังกล่าวของอบต.เกาะพระทอง และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 เพื่อยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งมายังสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา โดยทางสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาได้แจ้งว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน ที่ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม การดำเนินการตามโครงการลักษณะดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ได้ขอให้อบต.เกาะพระทอง ดำเนินการยืนยันหรืออนุญาตให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการแก้มลิงเกาะพระทองในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ 29897 ซึ่งทางอบต.เกาะพระทอง ได้มีหนังสือแจ้งอำเภอคุระบุรี เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินโครงการฯอีกครั้ง ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ยังคงให้ความเห็นว่าสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า กรมชลประทานจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

Related Posts

Send this to a friend