AROUND THAILAND

“ชุดเสือไฟ” ทั่วประเทศ เพิ่มสมรรถนะพร้อมรับมือไฟป่า

กำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (ชุดเสือไฟ) จากทั่วประเทศ จำนวน 225 นาย รับการตรวจเยี่ยม การฝึกเพิ่มสมรรถนะ และรับมอบเสบียงอาหารและอุปกรณ์สนามดับไฟป่า จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารระดับสูง ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ การนำเทคโนโลยีมาประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรายงานสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2566 โดยสั่งการให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566

มุ่งเน้นยกระดับความเข้มงวดใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้ 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม” โดยเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ (ส่วนหน้า) ต้องเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน คาดการณ์สถานการณ์ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนอย่างทันท่วงที เพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสร้างช่องทางให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีช่องทางสำหรับแจ้งเหตุการณ์เกิด ไฟป่าหรือการเผาในที่โล่ง ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาหรือมีการเผาซ้ำซาก ยกระดับการบริหารจัดการ เชื้อเพลิงแบบครบวงจร พร้อมติดตามผลการดำเนินการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Related Posts

Send this to a friend