WORLD

ช่วงสุดท้ายการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค

ผลักดันเขตการค้าเสรีให้ต่อเนื่อง พร้อมถอดบทเรียนโควิด-19 มุ่งปฏิรูปเศรษฐกิจให้ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

วันนี้ (15 พ.ย. 65) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งสุดท้าย ที่สานต่อจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคทั้ง 4 ครั้งตลอดปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม 2565 ตามลำดับ

นายธานี ทองภักดี ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ โดยมีนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศทำหน้าที่เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทย โดยการประชุมเกิดขึ้น 2 วัน และแบ่งออกเป็น 3 ช่วงการประชุม

ในการประชุมวันแรก เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคได้ร่วมกันหารือในประเด็นด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมความเชื่อมโยง ทั้งทางด้านกายภาพและด้านดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ไทยผลักดันในเอเปค 2022 คือการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนทุกกลุ่ม และการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ

ประเด็นสำคัญของการประชุมในวันนี้ ได้แก่ การหารือเรื่องแผนงานการขับเคลื่อนวาระเขตการค้าเสรีระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปค (FTAAP) ให้ต่อเนื่อง รายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจำปี 2565 หัวข้อ “การปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยยั่งยืน” (Structural Reform and a Green Recovery from Economic Shocks) การริเริ่มทำงานตามแผนแม่บทด้านอินเตอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัล และข้อเสนอแนะจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการฟื้นฟูการเดินทางอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ

ประเด็นหารือเหล่านี้ สะท้อนการทำงานที่สำคัญของเอเปคเพื่อทำให้การหารือเรื่อง FTAAP มีพลวัตรและเท่าทันความเปลี่ยนแปลง ถอดบทเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และฟื้นสร้างภาคการเดินทางและภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ แผนงานการขับเคลื่อนวาระ FTAAP ให้ต่อเนื่อง และข้อเสนอแนะจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการฟื้นฟูการเดินทางอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น คือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์สำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจฟื้นฟูและเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันให้เอเปครับมือกับวิกฤติการณ์และโรคระบาดใหม่ ๆ ในอนาคตได้อย่างเข้มแข็ง

Related Posts

Send this to a friend