Travel

ศักดิ์สยาม เผย CAAT ออกประกาศแจ้ง สายการบิน มาตรการใหม่เข้าไทย

ระบุ ยกเลิก Thailand Pass-ฉีดวัคซีนครบ ไม่ต้องมีผลตรวจโควิด เริ่ม 1 ก.ค. นี้ แนะผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางทางอากาศเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้สายการบินปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง

สำหรับประกาศนักบินที่ได้ออกมาตรการปรับปรุงล่าสุด ได้แก่ ​

  1. ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศไทย ​
  2. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจโควิด-19 เพิ่มเติม แต่หากมีอาการป่วย แนะนำให้ตรวจ Rapid Antigen Test (PRO-ATK) ​
  3. ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ไม่ครบโดส จะต้องมีผลการตรวจ PRO-ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อที่จะสามารถเข้าประเทศได้เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน
  4. สายการบินจะต้องตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารระหว่างประเทศว่า มีเอกสารการรับวัคซีน หรือผลการตรวจ PRO-ATK หรือ ผลการตรวจ RT-PCR หรือไม่ หากผู้โดยสารไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค
  5. สำหรับสายการบินต่างชาติ สามารถส่งเอกสารรับรองลูกเรือว่าเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกเรือ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคอาจตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ยังคงแนะนำให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางในเครื่องบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด

Related Posts

Send this to a friend