POLITICS

กทม. ยืนยัน อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด มีคุณภาพ

วันนี้ (16 ก.ค.65) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์ภาพและข้อความ ระบุถึงคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. แห่งหนึ่งย่านบาง ว่า หลังจากได้รับทราบเรื่องดังกล่าว ได้ดำเนินการให้สำนักการศึกษาและสำนักงานเขตบางเขน ตรวจสอบโดยด่วน

โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ และแสดงค่าพลังงาน รวมถึงสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับ ติดประกาศไว้หน้าห้องอาหารทุกวัน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบ รวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหาร ให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวันด้วย

สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565นี้ สำนักการศึกษาได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารสำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พยาบาลอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นคณะกรรมการ คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต เขตละ 3 โรงเรียน โดยได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมเป็น 150 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารทั้ง 50 สำนักงานเขต

นอกจากนี้ ยังจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA สำหรับการจัดอาหารฯให้กับนักเรียนได้รับประทานทุกวัน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ ส่วนการจัดหาอาหาร สำนักงานเขตและโรงเรียนดำเนินการด้วยวิธีจ้างเหมาจัดหาอาหาร หรือซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารให้กับนักเรียน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้อำนวยการเขตดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเข้มข้นและจริงจังโดยเคร่งครัด

ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขน ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า โรงเรียนในสังกัดกทม.ไม่มีเมนูอาหารที่มีแกงหน่อไม้ดอง ส่วนแกงส้ม เป็นแกงส้มผักรวม ดังนั้น อาหารของโรงเรียนจะมีคุณภาพและมีโภชนาการครบถ้วน เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch for BMA ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีการประเมินโภชนาการและคุณภาพอาหารและมีการสอบถามความต้องการของนักเรียนในการทำเมนูอาหาร โดยเน้นคุณภาพอาหาร โภชนาการครบ 5 หมู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาหารกลางวันอาจจะไม่ถูกใจนักเรียนบางส่วนได้

ประกอบกับสำนักการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขต ให้กำกับ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้า/กลางวัน และให้โรงเรียนดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for BMA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ และแสดงค่าพลังงาน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบรวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหารให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน โดยโรงเรียนได้แจ้งเมนูอาหาร โดยการติดที่บอร์ดทางเข้าโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบเมนูอาหารประจำเดือนมิถุนายนอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend