POLITICS

รมช.เกษตรฯ เปิดโครงการแจกต้นกล้ากัญชา ที่ลงทะเบียนไว้ ที่กระบี่ จว.แรก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ว่า ปัจจุบันกัญชาเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจครัวเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตรจึงส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจปลูกพืชกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และรองรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย และจะนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่อไป

โอกาสนี้ รมช.มนัญญา ได้มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช GAP ให้กับเกษตรกรจำนวน 10 ราย มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชีวภาพ-ชีวภัณฑ์ จำนวน 10 ราย และมอบต้นกล้ากัญชาให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2,000 ต้น จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการกัญชง กัญชา และกระท่อม เยี่ยมชมงานแสดงสินค้ามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พืชแบบผสมผสาน และการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ย และร่วมปลูกต้นกัญชา พันธุ์พื้นเมืองหางกระรอก ร่วมกับผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนต่างๆ

Related Posts

Send this to a friend