POLITICS

Kick off 7,000 เทศบาล-อบต. โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับคุ้มครองผู้บริโภค

‘พวงเพ็ชร’ Kick off 7,000 เทศบาล-อบต. โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค กระจายสู่ท้องถิ่น

วันนี้ (30 พ.ย. 66) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น ในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ กว่า 7,000 แห่ง เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านกลไกเครือข่ายและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ สคบ.ถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกพื้นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จากการถูกละเมิดสิทธิจากการใช้สินค้าหรือบริการ การประสานความร่วมมือครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ที่นอกจากยกระดับการทำงานของ สคบ. ยังสร้างบทบาทให้ อปท. ทั่วประเทศได้มีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล”

โอกาสนี้ นางพวงเพ็ชร ยังบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” โดยย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคต้องสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงแนะนำให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ประกอบการ และสามารถร้องทุกข์ ติดตามสถานะการร้องเรียนได้

Related Posts

Send this to a friend