POLITICS

ครม.เคาะแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ และผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย 28 ราย

วันนี้ (28 พ.ย.66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ราย แบ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 18 ราย และผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 10 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่มีการแต่งตั้งโยกย้าย ประกอบด้วย

1.นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

2.นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

3.นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

5.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

6.นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

7.นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

8.นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

9.นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

10.นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

11.นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

12.นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

13.นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

14.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

15.ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

16.นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

17.นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

18.นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

19.นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

20.นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

21.นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

22.นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

23.นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

24.นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

25.นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

26.นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

27.ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

28.นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

Related Posts

Send this to a friend