POLITICS

‘อนุชา’ เผยผลสอบ ‘หมอปลา’ “มีความผิด” สั่ง พศ. เดินหน้าเอาผิด

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้า กรณี นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ ‘หมอปลา’ กับพวก นําคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่วัดต่างๆ โดยอ้างว่า เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับการร้องเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมของพระภิกษุ โดยได้นำคณะเข้าบุกรุกวัดที่พักสงฆ์และกุฏิในหลายพื้นที่

นายอนุชาระบุว่า จากการหารือของคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าการกระทำดังกล่าว ละเมิดข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติที่เกี่ยวข้องหลายข้อ ดังนี้

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 ประมวลกฎหมายอาญา

2.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529

5.ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553

นายอนุชา ยังกล่าวถึงการดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวกับการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ กรณีละเมิดพระธรรมวินัย ว่า เป็นไปตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 หลักเกณฑ์การลงนิคหกรรมนั้นต้องเป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 ออกตามความมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคม ผู้มีอำนาจคือ ผู้พิจารณากับคณะผู้พิจารณาชั้นต้น คณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์และคณะผู้พิจารณาชั้นฎีกา ซึ่งเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการทั้งหมด ผู้ที่ไม่ใช่บุคคลดังกล่าวไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบพระภิกษุได้ การกระทำของหมอปลาและพวกจึงไม่เหมาะสม และส่งผลให้พระภิกษุไม่ได้รับความเป็นธรรม

“ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคณะสงฆ์ เป็นอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคมที่จะพิจารณาความผิดและบทลงโทษ การที่ฆราวาสจะเข้าไปก้าวก่ายและเอาผิดเรื่องของสงฆ์ไม่สามารถทำได้ เรื่องนี้ถือปฏิบัติมากว่า 2,500 ปีแล้ว การกระทำของหมอปลาและพวก จึงถือเป็นการทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง หากพุทธศาสนิกชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ขอให้รีบแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ” นายอนุชากล่าว

Related Posts

Send this to a friend