POLITICS

ศักดิ์สยาม หารือ ทูตเกาหลีประจำประเทศไทย พัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่ง

‘ศักดิ์สยาม’ ให้ นายมุน ซึง-ฮย็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าพบ เพื่อร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่ง ผลักดันการเจริญเติบโตด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสองประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นายมุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาส เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมนำเสนอความคืบหน้าโครงการสำคัญภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOLIT)

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในหลักการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางฉบับใหม่ การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านเทคนิคและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงการที่มีความซับซ้อนที่ฝ่ายเกาหลีมีความก้าวหน้า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ความสนใจของภาคเอกชนเกาหลีในการลงทุนในประเทศไทยในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Land bridge) ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาด และการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการบินระหว่างกัน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำมั่นในการยกระดับความร่วมมือกับฝ่ายเกาหลีในมิติด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

Related Posts

Send this to a friend